Inklusion

Inklusion

Hvad er inklusion?Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede (lærings)miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Inklusion dækker konkret over alle pædagogiske tiltag, der tager sigte på at tilgodese forskellige læringsforudsætninger i forhold til undervisning og menneskelig udvikling.

Lovens definition
Elever med støttebehov under 12 lektioner skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte, hvis deres behov ikke kan understøttes alene ved undervisningsdifferentiering og holddannelse med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning.

Hornes inklusionstilbud
Fra august 2013 træder den nye lov om inklusion i kraft. Det betyder bl.a. at efterskoler skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som har behov for dette. På Horne Efterskole har vi gennem flere år haft niveaudelt undervisning og fra skoleåret 2013-14 har vi kvalificeret undervisningen yderligere.

Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede (lærings)miljøer

Dansk

I dansk har vi oprettet et særligt hold for dem, der har dansk som andetsprog samt for elever som har brug for at blive undervist på et mindre hold med max. 12 elever.

På dette hold vil der blive undervist efter læringsstilsprincipperne. Eleverne skal til afgangseksamen FSA og FS10 præcis på samme vilkår som normalt, dog har eleverne flere timer, og får derved en grundigere gennemgang af pensum, grammatik og skriftlige opgaver, hvor der også arbejdes med CD-ord hvis det er nødvendigt. Dette er undervisningen for elever, der har haft det svært ved den almindelige undervisning i folkeskolen og som har brug for lidt ekstra tid og grundigere gennemgang af pensum og for tosprogede elever, som kan have svært ved at følge med i en almindelig undervisning.
Den øvrige danskundervisning er ikke niveaudelt, fordi vi mener der er større motivation og pædagogik i at eleverne udfordres af hinandens tanker og refleksioner, også selvom læsefærdigheder, sprogforståelse og stavning varierer.

Dansk som andetsprog

Engelsk
Engelsk på niv. 1 er et hold, hvor de der har sværere ved engelsk har mulighed for at få undervisning på et lille hold. Således er det fx nemmere at få meget taletid, hvorved udtale, grammatik og sætningsopbygning øves og udvikles.
Tryghed, tillid og at udvikle en tro på egne evner er i højsædet. Dette tilgodeses gennem valg af undervisningsformer, inddragelse af øvelser, der tilgodeser netop det at turde åbne op og vedkende sig det, der er svært og ved gennemgang af pensum, hvor vi begynder der, hvor eleverne er.
Kravene til pensum og de afsluttende prøver er de gældende.

Matematik
Matematikundervisningen på niv. 1, er et særligt tilbud til elever, der af den ene eller anden grund ikke har profiteret af deres hidtidige matematikundervisning og derfor har svære matematikvanskeligheder.
Der er flere ressourcer til den enkelte elev idet holdstørrelsen er på maks. 12. Dette er en af de afgørende faktorer i at kunne nå og rumme eleverne. Eleverne bliver flere gange om året evalueret, lærer og elev i fællesskab, således vi kan holde fokus på de mål hver enkelt elev fra årets start, har været med til at sætte.
Underviseren har flere års erfaring og er særligt uddannet mht. til at undervise elever med matematikvanskeligheder.
Vi arbejder under de overordnede mål for matematik på 9. – 10. klassetrin.

Forældresamarbejde
I samarbejde med forældrene indhenter Horne Efterskole diverse udtalelser og vurderinger fra den tidligere skole og der bliver for hver elev udarbejdet en skriftlig aftale med beskrivelse af elevens behov, og hvilke tiltag der er lavet i forhold til eleven. Herunder også hvordan og hvornår forløbet evalueres. Aftalen underskrives af både skolens forstander, forældrene og eleven.