Skole- og jobprofil

Horne Efterskole søger ny forstander

Skole- og jobprofil

 

Som forstander på Horne Efterskole bliver du en del af et fællesskab mellem elever, personale og forældre. Det bliver din opgave at opbygge relationer, der sikrer en tillidsfuld stemning på skolen. Skolen vil blive en del af din livsstil, og du vil med stolthed kunne fortælle alverden om skolens unikke muligheder.

Hvorfor ny forstander?
Skolens forstander gennem næsten 18 år, Mogens Dalager Jensen, har her i foråret 2021 opsagt sin stilling, og han er pr. 1. april overgået til en anden lederstilling. Ind til en ny forstander ansættes – forventeligt pr. 1. august i år – er Finn Jægersdorf konstitueret som forstander. Finn var ikke ansat på skolen i forvejen, men er trådt til som afløser i overgangsperioden.

Hvad er en efterskoleforstander?
En forstander på en efterskole er skolens øverste, daglige leder med ansvar for både pædagogik, elevernes trivsel, personaleledelse, administration og økonomi.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april 2019. Aflønning sker i intervallet kr. 505.813 til kr. 585.701 årligt plus pensionsbidrag. (Aktuelt interval pr. februar 2021). Hertil vil der kunne aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.   

Der er en forstanderbolig knyttet til stillingen. Der er tale om en god bolig, som bestyrelsen gerne ser beboet, og en nyansat forstander kan få indflydelse på klargøring til indflytning.

Lokalsamfundet
Horne Efterskole ligger meget naturskønt nær strande og plantager i byen Horne ved Hirtshals. Byen er højt placeret i landskabet med udsigt over havet og Vendsyssel, og samtidig kan man nemt komme til Hjørring eller Ålborg ad motorvejen eller med tog, da lokalbanen har et stoppested ved byen.
Horne er en by med ca. 700 indbyggere med skole, børnehave, vuggestue og et aktivt foreningsliv. Horne Efterskole spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet og er med til at binde byen sammen.

Historie og værdigrundlag
Skolen blev oprindelig oprettet som højskole i 1891 og virkede som sådan i mange år, men i 1954 blev der tilknyttet en efterskoleafdeling. Højskolen blev nedlagt i 1967, og efter en kort periode som ungdomshøjskole blev skolen til en ren efterskole i 1970 med navnet Horne Ungdomsskole. I 2007 fik skolen sit nuværende navn, Horne Efterskole.
Skolens værdigrundlag lyder således:

Horne Efterskole bygger på et kristent livs- og menneskesyn:
•    Den kristne grundfortælling er medbillede og modbillede i skolens liv
•    I skolens liv mødes den enkelte med respekt, omsorg og en forventning om vilje til fællesskab
•    Fællesskabet åbner i samvær og undervisning for livets muligheder og bidrager dermed til den enkeltes valg i tilværelsen

Horne Efterskole er en kulturåben skole:
•    Skolen er åben for alle unge uanset kulturel, etnisk, social og religiøs baggrund
•    Skolen har kulturmødet i centrum såvel lokalt som globalt
•    På skolen beriges fællesskabet af forskellige kulturer, livsanskuelser og holdninger, der giver videre perspektiv for den enkelte

Horne Efterskole har livsoplysning som en bærende tanke for hele skolens virke:
•    Skolen skaber rum for menneskelig modning og faglig fordybelse
•    Skolen fokuserer i sit virke på demokrati, samtale og dialog mellem mennesker
•    Skolen arbejder målrettet med færdigheder og viden i forhold til den enkelte elevs dannelse og uddannelse

Pædagogisk grundlag, undervisning og samvær
Du opfordres til at læse mere om Hornes pædagogiske tænkning på hjemmesiden. Se f.eks. ”hornePædagogik” og ”Pædagogik i 4 årstider”.

På hjemmesiden finder du også beskrivelser af skolens samlede tilbud i undervisning og samvær.

Bestyrelse og bagland
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 6 er valgt på repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af Horne Efterskoles Elev- og Venneforening, og bestyrelsen supplerer sig ved konstitueringen med 2 stemmeberettigede medlemmer med særlige kompetencer. Repræsentantskabet er udpeget af en lang række lokale foreninger og organisationer med baggrund i det frivillige ungdomsarbejde og i det folkekirkelige arbejde. Repræsentantskabet er et stabilt og loyalt opbakkende læhegn om skolen.
Der er mange relevante og forskelligartede kompetencer til stede i bestyrelsen, og bestyrelsen sikrer udsynet til det øvrige samfund ved netop at have dagligt virke ved andet end efterskole. Bestyrelsen har en klar vision om at skabe gode, udviklende rammer og vilkår for medarbejderne. Man viser interesse for skolen og er medlevende ved f.eks. at være til stede ved forskellige arrangementer.

Forstanderen og bestyrelsen
•    I det daglige har forstanderen ansvaret for skolen i sin helhed, også selv om nogle arbejdsopgaver kan være udlagt til andre medarbejdere. 
•    Forstanderen refererer til bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af skolen.
•    Forstanderen betjener skolens bestyrelse og bistår formanden med forberedelse til og opfølgning på møderne. Forstanderen laver oplæg om f.eks. strategisk udvikling.
•    Horne Efterskole har en bestyrelse, der er bevidst om sin rolle som bestyrelse, og bestyrelsen ønsker således et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og forstander ud fra en klar skelnen mellem daglig drift og strategi.
•    En forstander kan forvente, at bestyrelsen er opmærksom på forstanderens trivsel og handlerum.
•    Bestyrelsen forventer, at den daglige ledelse og drift er præget af klare linjer, effektivitet og smidige løsninger.

Elever
Skolens elevtal har i en årrække ligget stabilt omkring 125, og da det ser rigtig fint ud med tilmeldingen, er dette måltal allerede nået for skoleåret 2021-22.
Eleverne går i 9. eller 10. klasse. Fordelingen på de to klassetrin kan svinge lidt fra år til år, men typisk går to tredjedele af eleverne i 10. klasse. På lignende vis har der over årene været en tendens til, at der er flere piger end drenge.  
På Horne Efterskole ser vi mangfoldighed som en styrke. Den faglige niveaudeling sikrer, at der er passende udfordringer til alle, og eleverne kommer fra et relativt stort geografisk område. Bredden i elevgruppen betyder desuden, at der også er tosprogede elever, udenlandske elever og inklusionselever.

Medarbejdere
Skolen har i alt 28 ansatte.
Alle medarbejdere på Horne Efterskole er ildsjæle, der brænder for at skabe den bedst mulige skole. Først og fremmest til gavn og glæde for elever, men bestemt også for hinanden, og skolens medarbejdere har det godt i en ledelsesstruktur, hvor der er en tydelig forstander.

Der er en dynamisk sammensat lærergruppe med en god blanding af erfarne og nye lærere med mange forskellige faglige styrker. I tap-gruppen er medarbejderne også erfarne. Alle ansatte sætter pris på den tildelte tillid og vil gerne leve op til det ansvar, der følger med, og de evner at arbejde selvstændigt.

Administration og ledelse
En kommende forstander vil være rigtig godt hjulpet med det administrative.
På skolens kontor er der ansat to erfarne sekretærer, der supplerer hinanden. Èn står primært for bogholderi og løn, og den anden primært for elevadministration. Desuden har skolen en administrativ afdelingsleder for undervisningsafdelingen, der løser en række store og vigtige opgaver som skemalægning, tjenesteplaner og prøveafvikling.  

Køkken
På Horne Efterskole er der en usædvanlig høj kvalitet i maden fra køkkenet, og der er fokus på økologi. Til glæde for både elever og medarbejdere!

Økonomi
Skolen kan vise en række gode regnskabsmæssige resultater fra de senere år. Der er aktuelt en fin likviditet, som også vil kunne give et økonomisk handlerum til en kommende leder. Senest offentliggjorte regnskab fra 2019 kan læses på Undervisningsministeriets regnskabsportal på dette link:
http://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/Search.aspx?sm=4.1
Regnskab for 2020 vil kunne rekvireres på skolens mail info@horne.dk eller ved henvendelse til nedenstående kontakter.

Bygninger m.m.
Fysisk set består skolen af én sammenhængende bygningsmasse, som er blevet løbende udbygget og grundigt vedligeholdt. Der er indbydende elevværelser, en nyrenoveret idrætshal, mange faglokaler, fin spisesal, dejlig foredragssal, gode klasseværelser, og udearealer omfatter bla. fodboldbane, multibane og stor shelterplads. Skolen råder desuden over tre tjenesteboliger. Vi kan nemt arrangere ture ud af huset, da vi har egen bus.

Forstanderens opgaver
Blandt vigtige opgaver kan nævnes:
•    Pædagogisk ledelse og udvikling
•    Personaleledelse, herunder MUS-samtaler og sparring med medarbejdere
•    Økonomisk overblik
•    Samtaler med elever og forældre
•    Kontakt med skolens bestyrelse
•    Aktiv kontakt med eksterne samarbejdspartnere
•    Fremtidssikring af skolens elevgrundlag
•    Videreformidling af skolens værdier
•    Møde eleverne i nære positive hverdagssituationer

I forlængelse af ovenstående opgaver kan det fremhæves, at det er en ambition for Horne Efterskole at være synlig inden for efterskoleverdenen, og for til stadighed at sikre elevtilmeldingen er det især vigtigt, at skolen kendes i den brede offentlighed. En kommende forstander skal derfor have interesse for markedsføring, og ved ansættelsen vil vi prioritere kommunikative færdigheder højt.

Som øverste leder får du naturligvis stor indflydelse på, hvad du selv står for i det daglige, og hvad du vil uddelegere. Vi ser dog gerne, at alle elever kommer til at kende forstanderen gennem deltagelse i fællestimer, morgensang og tilsyn i mindre omfang. Herudover har du måske lyst til at byde ind med undervisning i et fagtilbud. Det behøver på ingen måde være et bogligt fag, men måske et interessebetonet fag med få lektioner. Vi ser det som en styrke, at eleverne også møder skolens forstander i nære og positive hverdagssituationer. Ikke kun som den person, man møder på kontoret.

Personprofil
Branchen
Vores kommende forstander må meget gerne have både ledelses- og efterskoleerfaring, men vi udelukker ikke, at man på anden vis kan have fået indsigt og arbejdserfaring, der vil være en relevant og god baggrund for at blive efterskoleforstander.

Andre kvalifikationer kan være erfaring fra foreningsliv, et udbygget netværk m.m.

Uddannelse
Ansøgere forventes at være læreruddannede eller have anden relevant uddannelse.
Naturligvis vil en lederuddannelse være et plus, men det vigtigste for os er at få ansat et menneske med lyst til og talent for ledelse.

Leder og menneske
•    Du er god til at kommunikere, da tydelighed i kommunikation er centralt for god ledelse. I det daglige samarbejde på skolen forventes klar ledelse med inddragelse. Desuden skal der arbejdes med at sælge skolen udadtil.
•    Du brænder for efterskoleformen, elsker at arbejde med de unge og er i stand til at handle udviklingsorienteret ud fra Horne Efterskoles grundlæggende værdier. Du ser mere i efterskolen end blot det at drive skole, nemlig at danne unge til hele mennesker og være en værdirøst i samfundet.
•    Som person er du udadvendt og møder både medarbejdere og skolens elever med et glimt i øjet. Du er rummelig, har ægte interesse for mennesker og har fokus på medarbejdernes trivsel. Du har overblik, og du kan håndtere små såvel som større konflikter. Dette betyder også, at du kan tage en svær samtale med respekt for de implicerede parter.
•    Du er en person, der ikke er bange for tage beslutninger og træde i karakter, men du er også villig til at flytte dine holdninger og give plads til nye ideer. 
•    Du er nærværende og synlig i dagligdagen.
•    Du viser tillid til medarbejderne og er empatisk. Bakker op om dem, når det viser sig nødvendigt.
•    Du er en samlende kraft på skolen. Kan se potentiale i medarbejderne og gøre dem stærkere.
•    Du er bevidst om at være leder for alle og behandle dem ligeværdigt, uanset hvilken stilling, de har på skolen. 
•    Du er modig, analytisk, iderig, udviklingsorienteret. Kan få skæve ideer, kan inspirere, begejstre, improvisere.

Ansættelsesprocessen og tidsplan
De store rammer er fastlagt af bestyrelsen, der derefter har nedsat et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, foretager udvælgelse til samtaler og afvikler samtaler. Herefter laver udvalget en indstilling til bestyrelsen, der tager endelig beslutning.
Ansættelsesudvalget er sammensat af tre medlemmer af bestyrelsen og fire ansatte. Desuden medvirker Ole Bjerring som ekstern konsulent.

Som en central del af forarbejdet inden annoncering er der den 12. april afholdt fælles workshop for bestyrelsen og alle ansatte.
 
Samtaler afvikles således:
1.    Første samtale bliver onsdag den 2. juni efter klokken 14.00
De udvalgte ansøgere vil med indbydelsen få nærmere information om indholdet og forløbet af samtalen.
2.    Anden samtale bliver fredag den 4. juni. De indbudte ansøgere vil blive bedt om at forberede nogle cases, som skal fremlægges for ansættelsesudvalget. Ansøgerne vil forud for samtalen modtage nærmere information om indhold og form.
3.    Efter anden samtale afholdes samtaler efter behov.
4.    Den nye forstander tiltræder 1. august 2021
 
Et forstanderskift er ikke afsluttet, blot fordi ansættelseskontrakten med den nye forstander er skrevet under. Det er meget vigtigt for os at hjælpe den nye forstander godt i gang og at give tid og plads. Dette gælder alle på og omkring skolen, både bestyrelse og ansatte.

Flere oplysninger og kontakt
Vi opfordrer interesserede ansøgere til generelt at orientere sig på skolens hjemmeside, hvor der kan læses om vedtægter, skolens dagligdag, indholdsplan m.m.

Du er meget velkommen til at komme og få en rundvisning på skolen. Kontakt bestyrelsesformand Leif Lund Jakobsen på 41 22 48 91 eller mail leif.jakobsen@hjoerring.dk for rundvisning og yderligere informationer.

Har du mere generelle spørgsmål om jobbet som efterskoleforstander, kan du desuden kontakte konsulent Ole Bjerring på 30 57 56 12 eller mail olebjerring@yahoo.dk

Ansøgning
Ansøgning sendes online via dette link senest den 20. maj kl. 12.00. Ansættelsesudvalget mødes og udvælger ansøgere til samtale den 21. maj, og du kan forvente af få besked derefter, hvis du er kommet i betragtning.