Økonomi

Det koster det, at gå på efterskole

 Hvad koster et år på Horne?


Du kan lave en præcis udregning af betalingen for et år på Horne på efterskole.dk:

Beregn pris

Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i skoleåret 2021/2022

Her kan du nærlæse vilkårene. Skolepengene for de følgende skoleår fastlægges ca. 1½ år i forvejen.

Elevbetaling:
42 uger á 2.395 kr.......................................    100.590 kr.
Indmeldelsesgebyr......................................       2.500 kr.
I alt................................................................ 103.090 kr.

Herfra fragår støtte fra det offentlige - se nedenfor. Satserne for den statslige elevstøtte bliver hvert år bestemt på Finansloven. 

Indmeldelsesgebyr
Inden skolestart indbetales et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr. Skolen sender en opkrævning. Når skolen har registreret indbetalingen, sendes en skriftlig bekræftelse på, at eleven er endeligt optaget i det pågældende skoleår.

Hvad er indeholdt i elevbetalingen?
Kost og logi (dog ikke sengetøj), undervisning, udenlandstur* og øvrige ture, ekskursioner, lejrskole, evt. visse teaterture, idrætsstævner, turneringer m.v., som indgår i skolens program.

Elevens materialeforbrug i eksempelvis kreative fag, horne-dragt, lån af fag-bøger og ordbøger, kopier og andre undervisningsrelaterede materialer.

*På linjerne horneXplorer og horneDrengeværelset er der en egenbetaling på udlandsturene.

Indkomstgrundlaget, som danner baggrund for statstilskuddet, er den personlige indkomst + kapitalindkomst i det skatteår, som ligger to år forud for skolestarten

Hvad kan man få i støtte?

Indkomstgrundlaget, som danner baggrund for statstilskuddet, er den personlige indkomst + kapitalindkomst i det skatteår, som ligger to år forud for skolestarten (for skoleåret 2021/22 er det således skatteåret 2019, der benyttes til beregningen).
Såfremt kapitalindkomsten er negativ, tages der kun hensyn til den personlige indkomst.
Indkomstgrundlaget korrigeres (nedsættes) med 37.520 kr. (takst for 2020-21) for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over eleven.
Statstilskud til elever under 18 år er IKKE skattepligtig, hverken for eleven eller forældrene. Hvis eleven fylder 18 år i løbet af skoleåret fortsætter den statslige elevstøtte uændret, dog bliver støtten indkomstskattepligtig fra den dag eleven fylder 18 år og indberettes til SKAT som B-indkomst. Den er ikke AM-bidragspligtig.

Statstilskud:
Prisen for et skoleår på 42 uger á kr. 2.375  .............  100.590 kr.
Indmeldelsesgebyr.....................................................    2.500 kr.
----------------
Skoleårets samlede pris, cirka...................................103.090 kr.

Statstilskud og den deraf følgende egenbetaling udgør herefter i meget “runde” tal:

Satserne er de gældende for skoleåret 2020-21. De nye satser for 2021-22 bliver vedtaget sammen med Finansloven i december 2020.

Korr     indkomstgrundlag     Årlig statsstøtte     Egenbetaling
Under  355.000 kr.              ca. 53.718 kr.        ca. 46.872 kr.
Ved     405.001 kr.               ca. 50.148 kr.        ca. 50.442 kr.
Ved     505.001 kr.               ca. 45.360 kr.        ca. 55.230 kr.
Ved     555.001 kr.               ca. 43.050 kr.        ca. 57.540 kr.
Ved     655.001 kr.               ca. 36.540 kr.        ca. 64.050 kr.
Over   905.001 kr.               ca. 25.872 kr.        ca. 74.718 kr.

Ovennævnte intervaller og tilskudssatser er kun vist som eksempler, for at give et fingerpeg om en mulig egenbetaling.
Det nøjagtige statstilskud beregnes konkret for hver enkelt elev, men dette kan tidligst ske ca. ½ år forud for skoleårets start.

Individuel supplerende støtte

Skolen modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. For at komme i betragtning skal der sendes en ansøgning til skolen, hvor det skal fremgå, hvorfor der søges om supplerende støtte og der skal desuden vedlægges dokumentation for forældrenes indkomst. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. Hvis en kommune bevilger hel eller delvis betaling af efterskoleopholdet, kan der som udgangspunkt ikke tildeles individuel supplerende støtte.

Betalingsbetingelser
Første rate af skolepengene (egenbetalingen) er på 4.500,- kr., og denne rate skal indbetales senest 1. april umiddelbart forud for skoleårets start.
Denne rate indgår sammen med statstilskuddet til dækning af skolepengene, og restbeløbet betales over 9 måneder den 1. i hver af kursusmånederne fra september 2021 til maj 2022.

Ved afbrudt ophold koster det et gebyr på min. 3.000 kroner.

Yderligere oplysninger
Kontakt skolens kontor for supplerende oplysninger om økonomiske forhold vedrørende efterskoleopholdet. Ring 98 94 93 22 eller send en mail til info@horne.dk